<b>XIII LOK SABHA DEBATES, <i> Session I </i> </b>
XIII LOK SABHA DEBATES, Session I Friday, October 29, 1999/Kartika 7, 1921 (Saka)


Type of Debate: SPECIAL MENTION
Title: Regarding visit of the Pope John Paul-II to India.

TEXT :
MR. SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Rawale speaks.

(Interruptions) *

x ɴɱ : +vI ɽn, n nx {ɽ ɽ < ɨɱ ɽ < * {{ Vx { ʽnֺix + + ɮ ɮEɮ =xE Mi E * ... (ɴvx)

+vI V, <Ǻ< vɨ Mְ ɮi + * < Ƥv n nx {ɽ ɽ ɽ < + ɮ ɮEɮ E + iɪ Mɪ E {{ Vx { ʽxnֺix + =xE Mi ɮEɮ i {ɮ E VBM* {{ Vx { E Mi ɮ ɮEɮ b Eɮ{] bɱE E * +ɮE E |b] ʤɱ E]x ɮi +x ɱ * ɮ ɮi ڱ E +ɮE xɴɺ +` nx n +ɮE n{ɴɱ xx V * BE <]xxɱ nx {]] |]]] SS ʤɱ E]x , {ڴ |b] Vɨ E]Ǯ + E ɮ +n ɦ =E

---------------------------------------------------------------

* Not Recorded

訤ɮ * =xx 40 Vɮ {ʺiEB xEɱ Vxɨ ʽxn vɨ E ɮ ɽi Mɱi ʱJ + * =E +vɮ {ɮ E E ʽxn vɨ `E xɽ , <ʱB ʽxn+ E <Ǻ< vɨ Eɮ E x SʽB* < ɮ BE ɨSɮ +V "ʶM]x {]" |Eʶi E Mɪ * +{ɺ xɴnx Ex Sɽi E {ʶSɨ ɹ] ɮi vɨxiɮh Ei + {ʶSɨ Ei * +V ɮ ɮEɮ {{ Vx { E Mi Ex V *

... (ɴvx)

MR. SPEAKER: Please be very brief.

x ɴɱ (֨< nIh-v): +vI ɽn, ɴɱ ɽi ɽi{h + BE MƦҮ ɨɱ E + ɮEɮ E vx +Eʹi Ex Sɽi + {Ux Sɽi E E ɮ ɮEɮ =xE ɮEɮ Mi E Ex ɱ xɽ,

... (ɴvx)

MR. SPEAKER: Please take your seat. Now, let us take up Matters under Rule 377.

(Interruptions) *

MR. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) *

MR. SPEAKER: Nothing will go on record.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Rawale, please take your seat, you have expressed your opinion.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Rawale, please take your seat. Nothing will go on record except Shri Ashok Pradhan's statement.

(Interruptions) *

-------

--------------------------------------------------------------------------

* Not Recorded.


[NEXT PAGE]