<b>XIII LOK SABHA DEBATES, <i> Session II (Winter Session) </i> </b>
XIII LOK SABHA DEBATES, Session II (Winter Session) Monday, December 20, 1999/Agrahayana 29, 1921 (Saka )


Type of Debate: SPECIAL MENTION
Title: Demand to run a direct train between Jammu to Hardwar and doubling of track from Jallandhar to Jammu.

TEXT :

t ʴɹh nii ɨ (Vɨ) : +vI ɽn, Vɨ EҮ |i ɹ {Sɺ-` J E EҤ M h n + +ɮxl E j {ɮ Vi * ... (ɴvx) <E +ɴ ɽ {Sɺ J E MɦM Vɨ EҮ E xɴɺ + ֮I ɱ, V Vɨ EҮ ixi

... (ɴvx)

MR. SPEAKER: Shri Scindia, he has already replied.

... (Interruptions)

t ʴɹh nii ɨ : M iɮ ʮuɮ Vx E J< Ji *

... (ɴvx)

Sɽ {hǨɶ , +ɴɺ E< + iɮ , ɤ M ʮuɮ Vx Sɽi * ɮEɮ |lx E =x iɨɨ M E ɽʱɪi ֽ Ex E ʱB Vɨ v BE Mc ʮuɮ iE Sɱx SʽB.

... (ɴvx)

Vɱvɮ Vɨ iE ʺMɱ <x , ɽ bɱ ]E x SʽB.

... (ɴvx)

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Sir, let the hon. Minister say `Yes' or `No'. The Congress will support the consensus... (Interruptions)

t ʴɹh nii ɨ : Vɨ =vɨ{֮ iE E <x 18 ɱ {c < *

... (ɴvx)

Ex 18 ɱ +V iE SɱҺ E] <x iɮ xɽ {< *

... (ɴvx)

ɮEɮ < Eɨ E Vɱn E + =vɨ{֮ ɴ <x E xx E Eʶɶ E*

MR. SPEAKER: Is there anything from the Government?

SHRI PRAMOD MAHAJAN: No Sir.


[NEXT PAGE]