<b>XIII LOK SABHA DEBATES, <i> Session II (Winter Session) </i> </b>
XIII LOK SABHA DEBATES, Session II (Winter Session) Thursday, December 23, 1999/Pausa 2, 1921 (Saka )


Type of Debate: MATTERS UNDER RULE- 377
Title: Need to set up a Krishi Vigyan Kendra in Damoh district in Madhya Pradesh.

TEXT :

b.ɨEh Eֺɨʮ (n) : ɽn, ɮiҪ Ex, vɮi {j, vɮi E Mɴx, vɮi E ni +V ֺҤi * ɽ b.].+., =nɮEh B ڨbEh, ʤVɱ, {x, +ɴMɨx E ʴv+ E +ɴ B Eʹ ={V E ɦEɮ ڱ x ʨɱx E Eɮh P] E Ji Ex E Eɮh EV VEc Mɪ B JnEֶ Ex E Vɤڮ Mɪ * +vxE M E +xֺvx B x< iExE Eʹ ʴɶʴtɱɪ iE ʺɨ] E M< il Ex +V |Sx Ji Ex E Vɤڮ *

< ʴɶɺ E l +Mɱ iɤn |ɴ E E +vxE +xֺvx E +ɱE Oɨ-Oɨ {ɽSM* Ex E =E ɱ E ɦEɮ ڱ B Eʹ +vʮi Oɨh =tM l{i M* {ɱɪx EM, Eʹ E =tM V nV ʨɱM il ʴvB |{i M* ʤVɱ, {x E ʴvB |{i M B Ex E ɨxVxE VҴx Vx E +ɺɮ ʨɱM* n E |iE Vɱ Eʹ ʴYx Exp JֱM, < Jɱ {Uc MɮҤ =tM ʴɽx Vɱ n Eʹ ʴYx Exp E Vڮ ʨɱM*

______________________________________________________________________

*Treated as laid on the Table of the House.


[NEXT PAGE]